miercuri, 21 aprilie 2010

Şcoala Varlaam

„La Școala «Varlaam Mitropolitul» copiii vor găsi valori așezate“
În aceste zile, Școala „Varlaam Mitropolitul“ desfășoară evenimentele de prezentare, „Zilele Deschise“. Echipa care a alcătuit pro­iec­tul Școlii „Varlaam Mitro­politul“ s-a întâlnit în urmă cu două zile, 19 aprilie, pentru prima dată cu părinții ca­re vor să-și în­scrie copiii la școala patronată de Mitropolia Moldo­vei și Bu­covinei (MMB). Manifes­ta­rea, moderată de expert mana­gement și resurse umane Cristi­na Gheorghe, a avut loc chiar în una din sălile în care vii­to­rii școlari își vor desfășura activitatea. În deschiderea în­tâl­nirii, protos. Hrisostom Ră­dă­șanu, consilier al Sectorului Învățământ și activități cu ti­neretul al Arhiepis­co­piei Iași­lor, a mărturisit faptul că pen­tru punerea în practică a proiectului Școlii „Varlaam Mi­tro­politul“ a fost nevoie de ajutorul mai multor persoane. „Am primit această «poruncă» să ne a­pucăm de o școală. Știam de a­ceas­tă clădire în care vor învăța copiii de la 15 septembrie 2010. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să pun mâna pe telefon și să încep să întreb ce înseamnă o școa­lă. A fost un lucru greu, dar și foarte frumos. Când am înce­put să dau telefoane, am apelat la oameni care mă puteau ajuta. O par­te dintre ei, aflați aici, au ve­nit la Iași să facă o școală. Îmi do­resc ca toți copiii de la Școala «Var­laam Mitropolitul» să fie puși în valoare la adevărata lor dimensiune“, a spus protos. Hri­sostom Rădășanu.

În continuarea prezentării, ex­pert management și resurse u­mane Cristina Gheorghe a măr­turisit că „a acceptat a­cest pro­iect minunat pentru că a fost gân­dit temeinic“. „Es­­te minunat faptul că Mi­tro­polia Moldovei și Bucovinei s-a gândit să facă acest pro­iect într-un mod profesionist, cu manager de proiect, a­sis­tent de manager, cu competențe din mai multe arii în așa fel încât să putem să venim cu o pro­punere care să fie pe inima noastră. Am adus în sală oameni care se pricep la ceea ce fac de foar­te mulți ani“, a explicat Cris­tina Gheorghe. Ionuț Bursuc, asistent proiect manager al Școlii „Varlaam Mitropolitul“, a poves­tit despre cum a primit vestea unui proiect de școală patronată de Biserică: „un proiect despre care afli introducerea și pentru care nu mai aștepți și cu­prinsul, pentru că spui «da». Îmi cântă­resc foarte bine pro­iectele în care mă implic pentru că sunt con­ști­ent că fieca­re dintre ele îți cer mul­tă e­ner­gie și multă implica­re. A­cest proiect este deosebit pen­tru că el vine să propună un model de educație pentru copii în care se pune accent pe un parte­ne­riat între Școală, Fa­mi­lie și Bi­serică. Totul va fi cen­trat pe co­piii pe care îi vom întâmpina la ju­mătatea lunii septembrie“.
Despre problemele care a­par mereu în învățământul de stat, dar și despre metodele pe care le va adopta Școala „Var­laam Mi­tro­­politul“ a vorbit prof. de Re­li­gie Niculina Filat. „În acest pro­iect m-am regăsit ca mamă și ca profesor, confruntându-mă cu un sistem într-o continuă schimba­re. Am văzut pe chipurile copiilor dezorientarea, iar pe chipurile pă­rinților disperarea căutând me­­ditații la toate disciplinele. Îm­preună cu soțul meu am în­fi­ințat prima grădiniță crești­nă din București. E în al patrulea an de funcționare, tot din dorința de a da copiilor alt­ceva decât avem într-un sis­tem în care vă înțeleg mul­te din temerile pe care le a­veți acum. M-am ocupat de tot ce­ea ce înseamnă strategie, me­to­dă. Am încercat să văd co­pilul alt­fel decât ca pe un hard pe care stochezi informație și el ți-o reproduce, îi dai o notă și s-a terminat, ci să-l privesc ca un în­treg. Copilul respectiv nu are ne­voie doar de cunoș­tin­țe, ci de a în­văța să se lupte cu problemele vieții, să știe ce atitudine corectă să aibă îm­po­triva acestora și cum să le pri­vească, să ajungă să se cu­noască pe sine. Am încercat să facem ceea ce este mai bun pentru copil, astfel încât să creas­că frumos și să ajungă în final să fie un om, o minte luminată și un suflet curat“, a decla­rat prof. Niculina Filat.
La „Zilele Deschise“ a fost pre­zent și prof. univ. dr. Con­stan­tin Cucoș, prodecanul Fa­cultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, care a rea­mintit părinților fap­tul că Școala „Varlaam Mitro­politul“ va fi integrată în sistemul na­țional al instituțiilor de învă­ță­­mânt: „La Școala «Varla­am Mitropolitul» copiii vor găsi va­lori așezate. A da copilului în­că din primele faze valorile cura­te este cel mai bun lucru. Aceas­tă școală va fi una integrată în sistemul național, nu va fi o școală paralelă, ruptă de sistem. Plusul adus de școa­lă se va reliefa mai ales prin activitățile op­ționale, extracurriculare“. Direc­to­rul Ra­dio­ului „Itsy Bitsy“, Na­dia Tă­taru, le-a vorbit în conti­nu­are părinților despre școala ideală care va funcționa la Iași: „Ca mamă mi-aș dori o școală la care copilul meu să vină cu bucurie, să-și facă temele cu bucu­rie. Când am fost întrebată cum aș vrea să fie aceas­tă școală, m-am pus în locul pă­rinților care urmează să-și înscrie copilul în clasa I. Școa­la ideală pentru pretențiile me­le, pentru timpul meu pu­țin, pentru că lucrez mult la serviciu, ar trebui să fie așa: să fie de dimineață până sea­ra, să aibă copilul o masă cal­dă la prânz, să aibă toate op­țio­nalele la școală ca să nu mai alerg eu la toate cluburile ca să-i descopăr aptitudinile, iar atunci când copilul vine acasă să aibă temele făcute“. În încheiere, maica Si­lua­na Vlad, coordonatoarea Cen­tru­lui de formare și consiliere „Sf. Arhangheli“ din Iași, a explicat cum vor învăța copiii mește­șu­gul bucuriei. „La noi la școală copilul va învăța că are și bune și rele și că misiunea lui este să transforme por­ția lui de răutate în bună­tate cu ajutorul lui Dum­ne­zeu. Faptul că Școala «Varla­am Mitropolitul» este patro­na­tă de Mitropolia Moldovei și Buco­vi­nei nu înseamnă că vor recita rugăciuni și acatis­te, decât dacă vor avea o pasiune pentru acest lu­cru. Copiii vor merge la bise­rică, se vor în­china, vor fi spo­ve­diți și îm­păr­tășiți. Noi vom iz­buti, pentru că avem metoda Sfântului Duh, care va fi îmbinată cu înțelepciunea omeneas­că, ca­re vine tot de la Dumnezeu. Îm­binând aceste două meto­de, vom vedea cum se poate învăța în bucurie“, a conchis maica Si­lu­ana Vlad.

Părinții care au asistat la prezentarea ofertei și a metodelor de predare și educare în Școala „Varlaam Mitropolitul“ au adresat întrebări și au vizitat spațiile în care își vor desfășura copiii activitatea didactică și extrașcolară. „Pentru mine a fost o întâmplare că am aflat de școală. Am căutat o școală de acest gen pentru fetiță și nu am găsit. Am citit apoi un material despre școala aceasta pe internet. Ce am văzut aici nu numai că mi-a împlinit așteptările, ci a fost peste ce speram eu că găsesc“, a afirmat Simona Pescaru, programator de soft. „Un proiect de acest gen era de mult așteptat. Nouă ni s-a adus la cunoștință acum un an de zile despre el. La un moment dat nu se mai auzise nimic și chiar intrasem în panică. M-am tot interesat în dreapta și-n stânga. Momentul mult așteptat se întâmplă acum. Am considerat de la început proiectul o idee genială. Ne bucurăm. Ca părinți, ne dorim de mult așa ceva“, a precizat un alt părinte.
Pe 15 septembrie, Școala „Varlaam Mitropolitul“ își va deschide porțile pentru cei 20 de copii din clasa I.

(Pe strada Lascăr Catargi nr. 33, Iași se află clădirea în care vor învăța elevii Școlii „Varlaam Mitropolitul“)
Articol şi foto preluate de aici

luni, 19 aprilie 2010

vineri, 16 aprilie 2010

”Puiul”

Trist
şi singur în găoace,
puiul galben-auriu
a simţit într-un târziu
că-i stingher,
că n-are pace.
A simţit că lumea lui
tot mai strâmbă
nu ştiu cum,
se face…
“Ce-o fi asta?”
se gândi.
“Cum de m-a ajuns năpasta
să trăiesc într-o mărgică,
într-o casă
tot mai strâmbă,
tot mai mică?…
Să nu pot să-mi aflu loc
nici pe faţă,
nici pe spate.
Şi să-mi crească,
după toate,
uite
ce nătâng de cioc!
Ce vrei tu?
Vorbesc cu ciudă
eu cu ciocul,
ca un prost…
Însă ciocul ce s-audă?
Cade-n stânga,
bate-n dreapta
şi-mi atârnă
ca o bârnă
fără rost.

Mi-au ieşit şi doi ochi mici.
Ce să fac cu ei aici?
Mi-au crescut şi aripi grele.
Ce să fac aici cu ele?
Iar sub pântec,
la picioare,
se făcură nişte ghiare…
lungi… cu vârfu-ncovoiat…
Simt că toate-n pântec mi-au intrat!
Doamne,
pentru ce mi-ai dat
daruri care-mi sunt povară?…”

Şi,
lăsat pe partea stângă,
a-nceput uşor să plângă
puiul
pentru-ntâia oară…

*

Dar deodată,
în găoc,
bate cineva de-afară…
Cioc!
Cioc, cioc!
Inima în pui se zbate,
se-nfioară.
Cine…
oare cine bate?…

Cu un tremur ca de-o vrajă,
a bătut şi puiu-n coajă.
Uite!
Sub ciocănituri solide
se deschide
o fereastră!
Doamne,
ce privelişte măiastră!
Apoi uite-acum cât loc…
unde poate să alerge
să se joace,
să se culce…
Iar un glas atât de dulce,
glas de mamă…
andantino,
iată,
îi vorbeşte:
Vino…
Şi sări degrabă puiul
din bârlogul vieţii vechi.
O, acum cât e de bine
să ai ochi,
să ai urechi!…
Ce frumoasă e lumina!…
Parc-ar vrea în piept s-o soarbă.
Asta ce-i?
Un fir de iarbă…
Iar acolo?
E grădina…
Şi-nălţând privirea-n soare,
puiul,
suflet de pripas,
a bătut din aripioare
şi-a făcut întâiul pas.
Iar apoi,
dup-o clipită,
a zărit într-un arbust
o grăunţă rumenită.
Mm!
Da´ bună e la gust!
Iar colea, o gâză mică
pe un fir de busuioc.
Doamne,
ciocuşorul totuşi
nu e…
nu e rău de loc!
Dar aici în noua ţară,
ce s-ar fi făcut el oare
fără aripi, fără ghiare,
fără vechea lui povară
din căsuţa cea sihastră?
Bietul pui…

*

Fraţii mei,
povestea lui
nu-i decât povestea noastră…

Cinste,
curăţie,
milă,
jertfă,
inimă umilă,
lacrimi grele,
bunătate,
şi suspine după stele,
bine,
dar acestea toate…
ce să faci aici cu ele?
Să fii mut ca oaia-n strungă,
cu răbdare (îndelungă!),
să nu fugi după avere,
după nume,
să iubeşti pe cel ce-i gata,
de-ar putea,
să te sugrume,
bine,
dar acestea toate…
ce să faci cu ele-n lume?
Când sub soare are preţ
numai zâmbetul isteţ,
numai vorba îndrăzneaţă,
numai paşii rari şi grei,
numai mâna cu mănuşă
care trage la cenuşă
de la toţi
pe turta ei;

da,
când viaţa e-o berbuncă
unde toţi străbat răscrucea
şi în calea ta aruncă
spini şi cioburi
fără număr,
tu,
să-ţi iei în taină crucea
şi s-o duci umil pe umăr…
suspinând discret,
cuminte,
sub scuipatul de ocară…
O, Părinte,
Creatorule-ndurat,
oare pentru ce ne-ai dat
daruri
care sunt povară?

*

Pentru ce?
Nu ştii?
Aşteaptă…
Vine-o clipă,
un soroc,
când la marginile lumii
cineva din cer va bate…
Cioc!…
Cioc, cioc!
Şi-n acest străvechi găoc
se va face o fereastră
către lumea cea măiastră.

Şi-atunci,
frate,
cât va fi de bine
să ai pieptul cu suspine,
să ai umerii cu cruce,
să ai tâmplele cu spini,
să ai faţa toată plină
de a lacrimilor salbe!
Căci acestea toate, toate,
se vor face… aripi albe
şi tunică de lumină
şi cunună de rubini
şi toiag de-mpărăţie,
care ştie lumi să-nfrunte
(după cum Ioan ne-a spus!)
când ne va sclipi pe frunte
numele etern,
IISUS!


de Costache Ioanid

marți, 13 aprilie 2010

Şcoala Varlaam

Scoala Varlaam Mitropolitul
Şcoala "Varlaam Mitropolitul" din Iaşi organizează, în perioada 19-21 Aprilie 2010, evenimentul "Zilele Deschise" pentru prezentarea şcolii şi înscrierea copiilor în clasa I, anul şcolar 2010-2011, informează Biroul de presă al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Şcoala "Varlaam Mitropolitul" completează proiectele educaţionale ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei printr-o continuare firească de la cele 2 grădiniţe către şcoală. Într-o primă etapă, "Şcoala Varlaam Mitropolitul", va acoperi ciclul primar I-IV, urmând ca, într-o etapă ulterioară, să cuprindă şi ciclul gimnazial şi liceal.

Aflată sub patronajul spiritual al Sfântului Varlaam, şcoala doreşte să aducă fiecărui copil bucuria învăţării prin metode interactive, în lumina învăţăturii creştine şi în contextul culturii şi civilizaţiei contemporane.

Toţi cei interesaţi să afle mai multe despre oferta educaţională a acestei unităţi de învăţământ, precum şi despre posibilităţile de înscriere în clasa I, pentrul anul şcolar 2010-2011, sunt invitaţi la evenimentele de prezentare, în fiecare zi, cu începere de la orele 18.00, la sediul şcolii din Strada Lascăr Catargi nr. 33, zona Copou. Mai multe informaţii despre aceste evenimente şi despre înscrierea copiilor în clasa I se pot obţine la telefon 0727.377.334.

luni, 12 aprilie 2010

Magnolii

"Îndură-te și înflorește și tu, pur și simplu, de dragul frumuseții! Că va veni o zi în care ne vom da seama ca am amânat înflorirea pentru că era moloz în jurul nostru... Și Te rugăm, Doamne, să nu fie prea târziu!" (M. S.)

 „Să fac o analogie: suferinţa omului se aseamănă cu comportamentul gazului. Dacă se pompează o anumită cantitate de gaz într-o cameră goală, acesta va umple încăperea complet şi uniform, indiferent de cât de mare ar fi aceasta. Tot astfel, suferinţa umple întrutotul sufletul uman şi gândirea conştientă, indiferent dacă e vorba de o suferinţă mare sau de una mică. De aceea, mărimea suferinţei umane e absolut relativă. Totodată, un lucru foarte banal poate crea cea mai mare bucurie” (Victor Frankl)

sâmbătă, 3 aprilie 2010

Sărbători cu pace!

Hristos a înviat!

resurrection

Hristos a înviat din morţi,
Cu moartea pe moarte călcând
Şi celor din morminte
Viaţă dăruindu-le!

Sărbători cu linişte şi bucurie!
Cristina & co